ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SOCAR FOOD

(van toepassing voor Business - to - Business en Business-to-Consumer transacties)I. ALGEMEEN

1. Met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de opdrachtgever / afnemer, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop en leveringen van, alsook op het verrichten van diensten, onder welke benaming ook, door Socar Carmarket BV,, gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Socar Food, voor zover niet anders is bepaald in de door Socar Food verstrekte offerten of met Socar Food gesloten overeenkomsten.
2. Elke verwijzing naar algemene voorwaarden van opdrachtgever / afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd met een opdrachtgever / afnemer dan gelden de betreffende voorwaarden ook voor toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen van en/of verrichte diensten door Socar Food ten behoeve van de betreffende opdrachtgever/afnemer.
4. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze uitdrukkelijk gemaakt zijn.
5. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Socar Food en opdrachtgever / afnemer kunnen door opdrachtgever / afnemer niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Socar Food.
6. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 412, zijn op de onderhavige rechtsverhouding niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
7. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als AVW-Socar Food.

II. AANBIEDINGEN
III. OVEREENKOMSTEN
IV. PRIJZEN
V. BETALING
VI. LEVERTIJD / LEVERING / RISICO
VII. GARANTIE / KEURING / RECLAME
VIII. NIET-NAKOMING / ONTBINDING / OPSCHORTING
IX. EIGENDOMSVOORBEHOUD
X. RETENTIERECHT
XI. AANSPRAKELIJKHEID
XII. OVERMACHT
XIII. PARTIËLE NIETIGHEID
XIV. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
XV. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS