Algemene Voorwaarden van Socar Talamiz Holland B.V.Artikel 1 - WERKINGSSFEER

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening en/of het handelen door Socar Talamiz Holland B.V. als expedi­teur of anders­zins verricht. Voor de verkoop van Trucks zijn andere voorwaarden van toepassing, onder de naam Socar Trucks.

 

1.2. Onder "opdrachtgever" wordt verstaan iedere (rechts­)persoon die met Socar Talamiz Holland B.V. een overeen­komst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten en ten behoeve van wie Socar Talamiz Holland B.V. diensten en/of feitelijke handelingen verricht.

 

1.3. Socar Talamiz Holland B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht of daarmee samenhangende werkzaamhe­den te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voorzover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van Socar Talamiz Holland B.V. wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werk­zaamheden, waartoe Socar Talamiz Holland B.V. hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst van Socar Talamiz Holland B.V. Te hunnen aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijk­heid alsmede betreffende de vrijwaring van Socar Talamiz Holland B.V., als omschreven in deze voorwaarden.

 

1.4. Een vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voor­waarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. In geval van een vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling treedt daarvoor een zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenstemmende bepaling in de plaats.

Artikel 2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16 - DWINGEND RECHT
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20 - BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE STALLING VAN ZAKEN
Artikel 21 - GESCHILLEN
Artikel 22 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Artikel 23 - SLOTBEPALINGEN